Επικοινωνία : (+30) 2410 555 555
Γλώσσα :

NaniSecurity ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

Η NaniSecuirity αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης,  μέσω του οποίου λαμβάνει σταδιακά όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος “Saving the Environment” αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Η εταιρεία  στοχεύει στην πλήρη συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική  Περιβαλλοντολογική Νομοθεσία, έχει  αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που διέπουν τις δραστηριότητες της και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί.

nanis security text
nanis security sidebar logo

NaniSecurity Εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον

από τα έργα ασφάλειας που αναλαμβάνει

Προκειμένου να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον από τα έργα ασφάλειας που αναλαμβάνει, η εταιρεία έχει αναπτύξει και δεσμεύεται:

  • να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης  απορριμμάτων κατά τις εργασίες εγκατάστασης – τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας
  • και να μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων φύλαξης & περιπολίων.

Για την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό προβαίνοντας σε ανάλογες επενδύσεις.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική της NaniSecurity

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της NANISECURITY εστιάζεται στην επίτευξη των εξής στόχων, στο μέγιστο δυνατό: εστιάζεται στην επίτευξη τω εξής στόχων, στο μέγιστο δυνατό: Την ανακύκλωση όλων των υποπροϊόντων και αποβλήτων που προκύπτουν από την δραστηριότητα της εταιρίας (υλικά συσκευασίας-αναλώσιμα) καθώς και την ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων σε νόμιμους αποδέκτες από εγκαταστάσεις-τοποθετήσεις δομικών & ηλεκτρολογικού υλικών. Την επιλογή, το μέγιστο δυνατό, υπεργολάβων και προμηθευτών που εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Επιπλέον, ελέγχονται όλες οι παράμετροι ασφάλειας από τους κινδύνους που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της εταιρίας και εφαρμόζεται πλήρες σύστημα ασφάλειας & πρόληψης ατυχημάτων και διαχείρισης Εκτάκτων καταστάσεων.

Αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής Επίδοσης

Η επιχείρηση αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της,  με σκοπό να επιθεωρούνται όλα τα μέσα εποπτείας, ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική Πολιτική, με την οποία εναρμονίζονται όλες οι ενέργειες της NANISECURITY,  καθώς και τα περιβαλλοντικά προγράμματα και οι στόχοι, κοινοποιούνται στο προσωπικό και σε πελάτες, φορείς, οργανώσεις, ενώ τυγχάνουν και δημοσιότητας εκτός της επιχείρησης

Η Nanisecurity δεσμεύεται να εδραιώσει

την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος,

το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία και να καθορίζει την επιχειρησιακή της στρατηγική, εκτός των άλλων και με την περιβαλλοντική επίπτωση κάθε δράσης.

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού της εταιρείας, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα ως  προς τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της παρούσας περιβαλλοντολογικής πολιτικής.

To προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί ανάλογα

Ήδη το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μας έχει εκπαιδευτεί ανάλογα (αποσκοπώντας στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης)

εκσυγχρονισμένος στόλος οχημάτων

Ο στόλος οχημάτων μας έχει εκσυγχρονιστεί (αύξηση ενεργ. & παθητ.  ασφάλειας, εκπομπή χαμηλών ρύπων κ.λπ) προσθέτοντας μάλιστα σε αυτόν έξι (6) ηλεκτρικά δίκυκλα και δύο (2) υβριδικά οχήματα κινούμενα με φυσικό αέριο μοιρασμένα στις περιοχές δράσης μας και τα οποία ταυτόχρονα προσθέτουν στην δράση μας, πιο ευέλικτη και πιο γρήγορη,  Άμεση Επέμβαση (Α.Ε.), με ελάχιστους ρύπους.

Τα παραπάνω, μεν δίκυκλα έχουν αυτονομία 70 χλμ/ανά φόρτιση (με επεκτάσιμη μπαταρία) καταναλώνοντας 1 ευρώ/100χλμ ηλεκτρικού ρεύματος, τα δε υβριδικά οχήματα έχουν αυτονομία 350 χλμ/ανά γέμισμα φυσικού αερίου, με κατανάλωση  3 ευρώ/100χλμ  .

Ευελπιστούμε ότι σύντομα, όλες οι ανάγκες μας εποχούμενης περιπολίας στα αστικά κέντρα, θα καλύπτονται από οχήματα ελάχιστης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

NaniSecurity αποσκοπώντας στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης

nanis security text
nanis security sidebar logo